Följande användarvillkor är en modifierad variant av WordPress.com:s användarvillkor. Innehållet i användaravtalet, både hos WordPress och nedan, är licenserad enligt Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0.

Följande villkor styr all användning av webbplatsen qvi.st, samt dess subdomäner och allt innehåll, alla tjänster och produkter tillgängliga på eller genom webbplatsen, (allt tillsammans kallat ”Webbplatsen”). Webbplatsen erbjuds till ditt godkännande utan ändringar av villkoren häri och alla andra driftsregler, policyer (inklusive integritetspolicyn) och procedurer som ibland publiceras av Kristoffer Qvist (nedan kallad ”Sajtägare” samt ”Sajtägaren”) på den Webbplatsen (sammantaget ”Avtalet”).

Läs det här Avtalet noggrant innan du ansluter till eller använder Webbplatsen. Genom att ansluta till eller använda någon del av Webbplatsen samtycker du till villkoren i det här Avtalet. Om du inte samtycker till alla villkoren i det här avtalet är det möjligt att du inte får åtkomst till Webbplatsen eller använda några tjänster.

Webbplatsen är inte inriktad på barn yngre än 16 år och tjänsten på Webbplatsen erbjuds endast till användare som är 16 år eller äldre. Om du yngre än 16 år, får du inte registrera dig för användning av Webbplatsen. Alla personer som registrerar sig som användare eller tillhandahåller sina personuppgifter till Webbplatsen framställer att de är 16 år eller äldre.

 1. Ditt konto. Om du skapar en ett konto på Webbplatsen ansvarar du för att upprätthålla kontots säkerhet och du är fullständigt ansvarig för alla aktiviteter som äger rum på kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med det. Du får inte beskriva eller tilldela nyckelord till på ett vilseledande eller olagligt sätt med avsikt att utnyttja andras namn eller rykte, och Sajtägaren kan ändra eller ta bort beskrivningar eller nyckelord som Sajtägaren anser vara olämpliga eller olagliga, eller som på annat sätt kan orsaka Sajtägaren skada. Du måste omedelbart meddela Sajtägaren om obehörig användning av ditt konto eller om andra säkerhetsintrång. Sajtägaren är inte ansvarig för dina handlingar eller Din försumlighet, inklusive eventuella orsakade skador som följd av sådana handlingar eller sådan försumlighet.
 2. Deltagarens ansvar:
  a) Om du kommenterar på Webbplatsen, lägger upp material på Webbplatsen, lägger upp länkar på Webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter en tredje part att göra) material tillgängligt med hjälp av Webbplatsen (sådant material, ”Innehållet”), är du fullständigt ansvarig för innehållet i och för eventuell skada som orsakas av det Innehållet. Det här gäller oavsett Innehållets form, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, text, foto, video, ljud eller kod. Genom att göra Innehållet tillgängligt, framställer och garanterar du att ditt innehåll inte bryter mot dessa villkor eller integritetspolicyn.

  b) Genom att skicka Innehåll till Sajtägaren för inkludering på Webbplatsen, ger du Sajtägaren en världsomfattande, royaltyfri och icke-exklusiv licens att reproducera, ändra, anpassa och publicera Innehållet enbart med syftet att visa, distribuera och marknadsföra webbplatsen.

  c) Om du tar bort Innehåll, använder Sajtägaren rimliga möda till att ta bort det från Webbplatsen, med du är införstådd med att cachelagring av eller referenser till Innehållet kanske inte omedelbart blir oåtkomligt.

  d) Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier, har Sajtägaren rätt (med inte skyldighet) att, efter Sajtägarens eget gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som, enligt Sajtägarens rimliga uppfattning bryter mot Sajtägarens policy eller är på annat sätt skadligt eller förkastligt, eller (ii) avsluta eller neka åtkomst till och användning av Webbplatsen för alla personer eller entiteter av alla orsaker, efter Sajtägarens eget gottfinnande.
 3. Innehåll publicerat på andra webbplatser. Vi har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, som görs tillgängligt på webbplatserna och webbsidorna till vilka Webbplatsen länkar, och som länkar till Webbplatsen. Sajtägaren har ingen kontroll över webbplatser och webbsidor utanför domänen qvi.st och ansvarar inte för deras innehåll eller användning. Genom att länka till en webbplats eller webbsida utanför qvi.st, framställer eller implicerar inte Sajtägaren sitt godkännande en sådan webbplats eller webbsida. Du ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojaner och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Sajtägaren frånsäger sig allt ansvar för skada orsakad av användning av webbplatser eller webbsidor utanför domänen qvi.st.
 4. Brott mot upphovsrätten. Eftersom Sajtägaren ber andra att respektera sin immateriella upphovsrätt, respekterar även Sajtägaren andras immateriella upphovsrätt. Om du anser att material på eller länkat till av Webbplatsen bryter mot din upphovsrätt, uppmanar vi dig att meddela Sajtägaren. Sajtägaren svarar på alla sådana meddelanden, inklusive att efter krav och lämplighet ta bort material eller inaktivera alla länkar till material som bryter mot upphovsrätten. Sajtägaren avbryter besökarens åtkomst till och användning av Webbplatsen om, under lämpliga omständigheter, det fastställts att besökaren upprepade gånger brutit mot Sajtägarens och andras upphovsrätt.
 5. Immateriell egendom. Detta Avtal överför ingen immateriell egendom ägd av Sajtägaren eller tredje part från Sajtägaren till dig, och alla rättigheter, äganderätt och intressen i och för sådan egendom kvarblir (såsom mellan parterna) uteslutande hos Sajtägaren. Din användning av Webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens till att reproducera eller på annat sätt använda varumärken som ägs av Sajtägaren eller tredje part.
 6. Uppsägning. Sajtägaren får när som helst, med eller utan orsak, med eller utan föregående meddelande, omedelbart avbryta din åtkomst till alla delar av Webbplatsen. Om du vill säga upp det här Avtalet eller ditt konto på qvi.st eller på någon av dess subdomäner (om du har ett), slutar du helt enkelt använda Webbplatsen. Alla bestämmelser i det här Avtalet, vilka enligt sitt innehåll gäller efter uppsägningen, gäller efter uppsägningen, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantifriskrivningar, skadestånd och begränsningar i skadeståndsskyldigheten.
 7. Ansvarsfriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. Sajtägaren och dennes leverantörer och licensgivare friskriver sig härmed från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och om det inte föreligger intrång. Varken Sajtägaren eller dennes leverantörer eller licensgivare garanterar att Webbplatsen är felfri eller att åtkomst till densamma förblir kontinuerlig och oavbruten. (Om du verkligen läser det här kommer en belöning.) Du förstår att du hämtar eller på annat sätt anskaffar innehåller eller tjänster från Webbplatsen efter eget omdöme och på egen risk.
 8. Begränsad skadeståndsskyldighet. Under inga omständigheter är Sajtägaren, eller dess leverantörer eller licensgivare, ansvariga med hänsyn till någon punkt i det här avtalet under något kontrakt, försumlighet, strikt ansvar eller annan rättslig eller sedvanerättslig teori för: (i) särskild, oavsiktliga eller följdskador; (ii) kostnaden för anskaffning av ersättningsprodukter eller -tjänster; (iii) avbrott i användning eller förlust av eller skada på data. Sajtägaren ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar på grund av orsaker utom deras kontroll. Ovanstående gäller inte om det är lagstridigt enligt gällande lag.
 9. Allmän framställning och garanti. Du framställer och garanterar att (i) din användning av Webbplatsen sker i strikt överensstämmelse med Sajtägarens Sekretesspolicy, med detta Avtal och med alla gällande lagar och föreskrifter (inklusive utan begränsning eventuella lokala lagar eller bestämmelser i ditt land, din delstat, ort eller annat område, med avseende på beteende online och godtagbart innehåll, och inklusive alla gällande lagar med avseende på överföring av tekniska data exporterade från Sverige eller landet där du bor) och (ii) din användning av Webbplatsen inte inkräktar på eller tillskansar sig immateriell egendom ägd av tredje part.
 10. Gottgörelse. Du samtycker till att gottgöra och hålla Sajtägaren, dennes leverantörer, och dennes licensgivare, och deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda och representanter skadeslösa från alla anspråk och kostnader, inklusive kostnader för juridiska ombud, som uppstår vid användning av den här Webbplatsen, inklusive med inte begränsat till din överträdelse av det här Avtalet.